شبکه مردمی اطلاع رسانی شما نیوز | shomanews

درباره ما
شبکه مردمی اطلاع رسانی (شما نیوز) مستقل بوده و به هیچ گروه و حزب و جریانی وابسته نمی باشد.


به نام خداوند متعال

خط مشي شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما)

تعريف:

خط مشي خبري، اخلاقي شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما)شامل كليه اصول و ارزشهاي اعتقادي و حرفه‌اي حاكم بر تحريريه خبر است كه مي‌تواند آن را در مسير دستيابي به اهداف اصلي مندرج در اساسنامه آن قرار دهد و همه اعضا ملزم به رعايت آن هستند.

مقدمه:

اين خط مشي با توجه به اهداف اصلي تاسيس شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما) شامل ايفاي نقش احاد مردم در توسعه فضاي رسانه‌اي كشور و ارتقاي آگاهي‌هاي علمي، فرهنگي، ديني، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و شكل‌گيري حلقه واسط بين مسوولان، نخبگان و مردم و همچنين تلاش براي دست‌يافتن به موجوديتي جامع و كامل از يك پايگاه خبري معتبر و موثر در عرصه داخلي و بين‌المللي، در دو فصل اصول كلي و اصول حرفه‌اي تدوين شده است.

فصل اول:

اصول كلي

اصول كلي حاكم بر تحريريه شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما)همان اصول اعتقادي و باورهاي اصلي انقلاب اسلامي، شامل شش اصل زير است:

1ـ اسلام، 2ـ ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و نظام مقدس جمهوري اسلامي، 3ـ قانون اساسي 4ـ انديشه‌هاي حضرت امام خميني(ره)، 5ـ ولايت فقيه، 6ـ منافع و ارزشهاي ملي

1ـ اسلام:

اعتقاد و التزام عملي به آموزه‌هاي اسلام ناب محمدي (ص) و ترويج آن از اصول كلي خدشه‌ناپذير حاكم بر تحريريه شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما) است. شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما) در راستاي حفظ هويت اسلامي و عمل به رهنمودهاي بزرگان دين، اشاعه فرهنگ و آموزه‌هاي اصيل اسلامي را همواره وظيفه خود مي‌داند. شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما)، هم‌چنين تلاش در راستاي تحقق وحدت مسلمانان جهان را از مباني مهم خبري خود مي‌داند.

2ـ ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و نظام مقدس جمهوري اسلامي:

پايبندي به آرمان‌ها و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و پاسداري از محتواي شعار جاودانه «استقلال، آزادي ، جمهوري اسلامي» به عنوان عصاره‌ مطالبات ملت بزرگ ايران و تلاش در جهت تحقق كامل آن همواره سرلوحه فعاليت‌هاي شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما)قرار دارد. شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما) در اين زمينه، با تاكيد بر اشاعه گفتمان ، ادبيات و فرهنگ اصيل انقلاب اسلامي، حمايت از اصول ، ارزش‌ها و اركان نظام مقدس جمهوري اسلامي را وظيفه خود مي‌داند.

3ـ قانون اساسي:

اعتقاد و التزام به قانون اساسي و دفاع از آن به عوان ميثاق ملي و تلاش در جهت حاكميت و اجراي قانون اساسي از اصول موكد حاكم بر تحريريه شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما)است.

4ـ انديشه‌هاي حضرت امام خميني(ره):

پايبندي به آرمان‌ها و آموزه‌هاي و الاي حضرت امام خميني(ره)، بنيان‌گذار جمهوري اسلامي و تلاش در جهت ترويج انديشه‌ها و رهنمودهاي ايشان، به ويژه تكيه بر وصيت‌نامه سياسي – الهي ايشان از اصول خدشه‌ناپذير شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما)ست.

5ـ ولايت فقيه:

اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه به همراه دفاع از اصل ولايت مطلقه فقيه و تبيين و ترويج ديدگاههاي مقام معظم رهبري، اصل هميشگي حاكم بر سياست‌هاي خبري و تحريريه شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما)است.

6ـ منافع و ارزشهاي ملي:

تحريريه شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما)همواره در جهت حفظ و تقويت وحدت ملي و تبيين منافع و مصالح ملي و صيانت از آن‌ها تلاش مي‌كند. در همين راستا حفظ هويت اصيل اسلامي- ايراني و حراست از آن، اشاعه فرهنگ و باورهاي درست كهن و عميق مذهبي و ملي، توجه جدي به مساله امنيت ملي ، پاسداري از تماميت ارضي و اقتدار نيروهاي مسلح و هم‌چنين ترويج و تقويت روحيه اميد، خودباوري و مشاركت در عرصه‌هاي ملي از وظايف شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما)است.

فصل دوم:

اصول حرفه‌اي

مهمترين اصول حاكم بر تمامي مراحل و سطوح تهيه و انتشار خبر(شامل هرآنچه بر روي سايت خبري شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما) قرار مي‌گيرد) در شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما)، شامل دو بخش «اصول خبري» و« اخلاق و روشهاي حرفه‌اي» مي‌شود.

بخش اول:

اصول خبري

اصول خبري شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما)، اصولي غير قابل تغيير و خدشه است كه در كليه سطوح توليد و انتشار خبر در تحريريه شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما) از سوي خبرنگاران ، دبيران ، سردبيران و مديران رعايت مي‌شود.اين اصول شامل شش اصل «صحت»، «دقت»، «سرعت»، «بي‌طرفي»، « استقلال «تحريريه» و «جامعيت» هستند.

1ـ صحت:

صحت اخبار به معناي روايت واقعي و دقيق رويدادها، مورد تاكيد جدي شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما)ست و تحريريه شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما)صحت خبر را مقدم بر سرعت انتشار آن مي‌داند. در همين راستا اخبار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما) تنها پس از اطمينان كامل از صحت آن برمبناي منابع موثق ، يا اسناد معتبر خبري ارسال مي‌شود.

2ـ دقت:

رعايت اصول حرفه‌اي خبرنويسي از جمله انعكاس و نگارش صحيح خبر بر مبناي روش‌هاي حرفه‌اي و علمي، ذكر دقيق جزئيات موجود در خبر، روشني و وضوح متن خبر و رعايت آيين نگارش صحيح زبان فارسي، مجموعا تعريف «دقت» در نگاه تحريريه شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما)ست و رعايت آن پس از اصل صحت، مقدم بر سرعت ارسال خبر است.

3ـ سرعت:

ارسال خبر در سريع‌ترين زمان ممكن پس از رعايت صحت و دقت يكي از اصول خبري حاكم بر تحريريه شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما) محسوب مي‌شود.

4ـ بي‌طرفي:

ايجاد امكان برابر و غيرجانبدارانه براي طرح ديدگاههاي مختلف افراد، تشكل‌ها و نهادهاي قانوني در موضوعات گوناگون، در چارچوب قانون و اصول كلي خط مشي شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما)، از جمله اصول خبري حاكم بر تحريريه خبري شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما)ست.

5ـ استقلال تحريريه:

حفظ استقلال تحريري و عدم وابستگي به جريان‌ها، تشكل‌ها، احزاب، نهادها، سازمان‌ها و اشخاص دولتي و غيردولتي، از اصول مهم خبري حاكم بر تحريريه شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما)محسوب مي‌شود. پذيرش نظرات و پيشنهادات مراجع خارج از شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما) تنها در چارچوب قانون خواهد بود.

6ـ جامعيت:

نگاه فراگير، همه‌جانبه، و متنوع به مسائل خبري و طرح ديدگاه‌هاي مختلف با رويكرد كارشناسانه در چارچوب قانون، فارغ از ملاحظات جغرافيايي، نژادي، قومي، زباني و فكري از اصول خبري حاكم بر تحريريه شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما)است.

بخش دوم:

اخلاق و روش‌هاي حرفه‌اي

1ـ پاسخگويي:

شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما)نسبت به اخبار منتشره خود با احساس مسووليت و تعهد، به مخاطبان اعم از مردم و مراجع كسب خبر پاسخگوست؛ در اين ارتباط «توضيحات»، «تكذيبيه‌ها» و «اصلاحيه‌هاي» ارسالي به شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما) بر اساس قانون مطبوعات، رعايت كامل اصول اخلاقي و با ارزيابي صحت ادعاهاي مطرح شده منتشر مي‌شود و شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما) درصورت لزوم توضيحات و مستندات خود را نيز در انتهاي اين مطالب ارائه مي‌كند. شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما)پاسخگوي اخبار ديگر رسانه‌ها نيست و الزامي به انتشار تكذيبيه‌ها، توضيحات و اصلاحيه‌هاي مربوط به اخبار ديگر رسانه‌ها ندارد، بديهي است اطلاعيه‌هاي رسمي در مورد برخي شايعات و اخبار از اين قاعده مستثني است.

2ـ اعتماد:

جلب اعتماد مخاطبان اعم از مردم و مراجع خبري روح كلي حاكم بر تحريريه شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما)ست و مواردي همچون اطمينان يافتن از صحت خبر، تكيه بر منابع موثق خبري، پاسخگويي و احترام به سليقه مخاطبان مختلف از اركان اين اعتمادسازي است. شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما) در همين زمينه سخنان كسي را كه قبل از انتشار خبر به نحوي قابل استناد نارضايتي خود را نسبت به انتشار بخش و يا كل سخنانش اعلام كند، منتشر نمي‌كند. هم‌چنين در گفت‌وگوهاي اختصاصي، پرسش از مصاحبه‌شونده درباره لزوم يا عدم لزوم اخذ تاييديه پيش از انتشار خبر ، از روش‌هاي شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما) براي اعتمادسازي با مراجع خبري است.

3ـ نقد:

شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما) نقد منصفانه را از وظايف ذاتي رسانه‌ها مي‌داند. روش كلي نقد در شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما)«نقد منصفانه» به معني ايجاد فرصت برابر براي همگان در بيان نكات مثبت و منفي يك موضوع به همراه ارائه راهكارها از منظري علمي است كه با هدف آگاهي و اصلاح امور صورت مي‌گيرد. شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما) درصورت انتشار انتقاد، اخذ و انتشار توضيحات طرف مورد انتقاد را نيز وظيفه خود مي‌داند.

4ـ افكارعمومي:

شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما) توجه و پاسخگويي به پرسش‌ها و موضوعات مورد علاقه و توجه افكار عمومي و هم‌چنين احترام به احساسات، عقايد و هنجارهاي عمومي و رعايت حرمت آن‌ها را درچارچوب قانون، وظيفه خود مي‌داند.

5ـ اعتدال:

تقويت گرايش‌ها و رويكردهاي عقلاني و ميانه‌روانه در تمام موضوعات و عرصه‌ها و دوري از حركات و نگاههاي افراطي و تفريطي مشي كلي حاكم بر سياست‌هاي خبري تحريريه شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما)ست.

6ـ حقوق شهروندي:

شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما)توجه كامل به هرآنچه در قوانين و مقررات كشور از آن به عنوان حقوق شهروندي ياد مي‌شود، به ويژه رعايت حريم خصوصي، اجتناب جدي از ايراد تهمت و افترا و پاسداري از حقوق انساني فرد فرد اعضاي جامعه را، سرلوحه سياست‌هاي خبري خود مي‌داند و در همين راستا در جهت تروج، اعتلاء و توسعه فرهنگ رعايت حقوق شهروندي گام بر مي‌دارد.

7ـ دسترسي آزاد به اطلاعات:

شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما)بر ضرورت احترام به حق مردم در دستيابي به اطلاعات در چارچوب قانون تاكيد دارد و محدوديت اطلاع‌رساني را تنها در چارچوب قانون و خط مشي خبري خود و اخلاق حرفه‌اي اعمال مي‌كند. تحريريه شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما) عدم انتشار مطالب طبق چارچوب‌هاي قانوني را «سانسور» تلقي نمي‌‌كند.

8ـ ذكر منبع:

استفاده از مطالب ديگر منابع در سايت شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما) با ذكر منبع و احترام به مالكيت معنوي منتشر مي‌شود.

9ـ حريم خبر:

شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما)حريم خبر را منزه از هرگونه منافع اقتصادي، سياسي و يا نگاه‌هاي شخصي مي‌داند و در همين راستا به ويژه بر جدا بودن كامل هرگونه فعاليت اقتصادي شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما) از بخش خبري آن تاكيد دارد.

10ـ نوآوري‌هاي خبري:

تحريريه شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما) پيشرو بودن در پرداخت بهنگام به موضوعات جاري و جريان‌سازي‌هاي مثبت با رويكردهاي خلاقانه و ابداعات خبري ، همراه با روش‌هاي نوين تكنولوژيكي و رسانه‌اي را از اصول حرفه‌اي خود مي‌داند.

11ـ نگاه مردمي:

شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما) نگاه مردمي آرمان‌خواهانه، جستجوگرانه، حقيقت‌جويانه و جسورانه با رويكردهاي علمي ـ تخصصي در انتشار و پيگيري اخبار را وظيفه خود مي‌داند.

12ـ عدم افشاي منبع خبر:

درصورتيكه شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما)تشخيص دهد خبري حاوي ارزشهاي خبري قابل اعتناست، اما منبع خبر مي‌خواهد نامش محفوظ بماند، مي‌تواند پس از اطمينان از صحت، عدم مغايرت آن با خط مشي شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما) و ثبت و ضبط مستندات، خبر را بدون ذكر نام منبع منتشر كند، بديهي است در اين صورت نام منبع خبر در شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما) محفوظ است و تنها با حكم مراجع رسمي قضايي قابل اعلام به اين مراجع خواهد بود.

13ـ حمايت از محرومان:

شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما) همواره حامي گفتمان حمايت از محرومان و مستضعفان و مدافع جدي حقوق اين قشر به عنوان صاحبان اصلي انقلاب شكوهمند اسلامي است.

14ـ توجه ويژه به اخبار مردمي:

تحريريه شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما) علاوه بر حفظ رويكرد علمي نسبت به كليه موضوعات خبري، توجه خاصي به اخبار مردمي و شهروندي دارد.

---------------------------------------------------


مديرمسؤل:شيخ الاسلام

تلفن: 66578681

فکس:66578689

شماره پیامک:10001101101103

ایمیل: info@shomanews.com

مدیریت روابط عمومی :09196033144

آدرس پستي :تهران - تقاطع خیابان آزادی و نواب - پلاک 680 - طبقه 3 واحد 5

کد پستي : 1345794793

مناسبت روز
بيمه پارسيان
بانك سامان
بيمه پارسيان
بانك سامان
آخرین اخبار
بيمه پارسيان
بانك سامان

وب سایت خبری شمانیوز

تبليغات در شمانيوز
موسسه اعتباری ملل
بانك انصار
ایران زمین
بانك پاسارگاد
بانك سپه
بانك ملت
بليط هواپيما
بانك صادارت
بانك ملي
بانك صنعت و معدن
بانك گردشگري
بيمه ما
بيمه دي