تأمین اجتماعی در دولت تدبیر و امید به نقطه قوت تبدیل شده است
دکتر نوربخش در بازدید از شعبه ٣٣ تهران:

تأمین اجتماعی در دولت تدبیر و امید به نقطه قوت تبدیل شده است

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با حضور در شعبه ٣٣ تهران از نزدیک در جریان فعالیت ها و خدمت رسانی این شعبه قرار گرفت و با مراجعه کنندگان و کارکنان این واحد به گفتگو پرداخت. شعبه ٣٣ تهران به تازگی افتتاح شده و در خدمت بیمه شدگان و بازنشستگان قرار گرفته است.