در «لبخند بر لب شعر» از شوخی های ساده تر استفاده کردم

در «لبخند بر لب شعر» از شوخی های ساده تر استفاده کردم

«یک محدودیت داشتیم و اینکه چون مخاطب ما نوجوانان بودند، شعرهای سخت و شعرهایی را که شوخی با مباحث فلسفی و کلامی بود را برای آنها نمی توانستیم داخل کتاب بیاوریم و مجبور بودیم شعرهایی را انتخاب کنیم که شوخی ها و زبان ساده تری داشت.»
خرید یک میلیاردی ارشاد از نمایشگاه کتاب

خرید یک میلیاردی ارشاد از نمایشگاه کتاب

نزدیک به ۱۶۰۰ عنوان کتاب با شمارگان ۶۸ هزار و ۳۰۰ نسخه از نمایشگاه کتاب تهران خریداری شد. اعتباری که برای این خرید صرف شد، بیش از یک میلیارد تومان بود. این کتاب‌ها براساس قیمت پشت جلد خریداری شده‌اند.
۴