حربه دشمن ایجاد ناامیدی در جامعه است
دادستان کل کشور:

حربه دشمن ایجاد ناامیدی در جامعه است

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه حربه دشمن ایجاد ناامیدی در جامعه است، گفت: حرکت های اخیر در کشور موضوع جدیدی نیست و ملت ایران آب‌دیده است.
۵